Raspberry Pi Setup

Telnet to Pi:
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=228704

 Docs (good):
https://www.raspberrypi.org/documentation/